PROJEKT "GPR - KUŹNIA TALENTÓW"

PROJEKT „GPR - KUŹNIA TALENTÓW ”

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1.W oparciu o §1 pkt.1 Regulaminu ZFŚS zostaje powołany do życia projekt „GPR – Kuźnia Talentów”, którego celem jest wspieranie pozazawodowej aktywności pracowników GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o. w Zarzeczu oraz członków ich rodzin (§7 pkt.2 Regulaminu) na polu działalności sportowej, artystycznej oraz naukowej.

2. W ramach Projektu i w oparciu o środki finansowe Funduszu mogą być przyznawane okresowe stypendia lub jednorazowe dotacje na cele dofinansowania aktywności sportowej (zawodnicy klubów sportowych), artystycznej (członkowie zespołów artystycznych) i naukowej (członkowie zespołów badawczych oraz kół naukowych).

3. W celu uzyskania stypendium lub dotacji pracownik składa pisemny wniosek poparty podaniem ze strony organizacji sportowej, artystycznej lub naukowej dokumentującym jego aktualne i czynne zaangażowanie w działalność organizacji oraz dotychczasowe osiągnięcia na tym polu (zdobyte nagrody, tytuły, patenty).

4. Zarząd Spółki jako administrator środków Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium lub dotacji oraz o jej wysokości a informację o przyjęciu wnioskodawcy w poczet „Talentów GPR” podaje do ogólnej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa).

5. Beneficjent stypendium lub dotacji w ramach tego projektu zobowiązany jest do :

    • godnego reprezentowania Spółki GPR na zawodach, pokazach czy spotkaniach poprzez zaangażowanie, szlachetną rywalizację i kulturę osobistą,
    • regularnego informowania Zarządu Spółki o swych bieżących osiągnieciach i sukcesach w celu ich prezentacji w formie publicznej (artykuły prasowe, strona internetowa, itp.),
    • informowania organizatorów imprez oraz zainteresowanych mediów (wywiady) o fakcie uczestnictwa w projekcie „GPR – Kuźnia Talentów”.

6. W przypadku niewywiązywania się beneficjenta ze swych obowiązków lub naruszenia norm współżycia  połecznego czy też dyscypliny pracy Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wykreśleniu beneficjenta z programu i wstrzymaniu wypłaty dotacji lub stypendium.

2021  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o