Wspólnie z harcerzami zbieramy odpady

   W dniu 1.10.2012 r. zawarto porozumienie z 5 drużyną Starszo-Harcerską „ Żywioły” w Zarzeczu dotyczące wspólnej organizacji akcji środowiskowej „Segreguj Odpady” polegającej na wspólnej, selektywnej zbiórce odpadów z tworzyw sztucznych. Ma ona na celu przygotowanie lokalnej społeczności do zmian w systemie utylizacji odpadów z gospodarstw domowych  od połowy roku 2013 (zmiany przepisów w zakresie przejęcia niektórych obowiązków przez gminę) i wynikającej z nich konieczności segregacji odpadów z wyodrębnieniem surowców wtórnych.
   
 Harcerze podejmą działania promujące ideę segregowania odpadów w gospodarstwach domowych w obrębie gminy Zarzecze (akcja propagandowa) polegające na zbiórce wśród mieszkańców odpadów z tworzyw sztucznych w imieniu GPR, który zobowiązał się do odbioru i recyklingu zebranych w trakcie tej akcji odpadów w ramach posiadanych pozwoleń i instalacji technicznych.
Akcja środowiskowa będzie prowadzona do końca roku 2012 a jeśli strony uznają, że przynosi zamierzony efekt będzie kontynuowana również w kolejnym roku – uzyskane w wyniku zbiórki surowców wtórnych środki zostaną przekazane w imieniu 5DSH na konto Hufca ZHP Przeworsk jako „cegiełki” na zakup nowego sztandaru.

2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o