W SERWISIE INTERNETOWYM GPR GUMA I PLASTIK RECYCLING SP. Z O.O.

 

PREAMBUŁA

 Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Państwa w związku z korzystaniem z serwisu internetowego: www.gpr-guma.pl – zwanego dalej w skrócie „serwis”. Zagadnienie ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. W poniższym dokumencie przedstawiono szczegółowo, co dokładnie dzieje się z danymi osób przeglądających strony internetowej naszej firmy. Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych mają dla nas wysoki priorytet. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku z obsługą niniejszego serwisu przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Państwu poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

     Informujemy że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Państwu bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, niemniej jednak każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, zatem ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

 Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem serwisu jest: GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. ul. Świętego Jana Pawła II nr 18, 37-205 Zarzecze, woj. podkarpackie, posiadająca NIP: 794-000-38-19, REGON: 650020410, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112515, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje akta rejestrowe, posiadająca kapitał zakładowy 50 000,00 złotych.      

       Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Państwa jako użytkowników serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies w serwisie, jak również w celu skorzystania przez Państwa z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem serwisu   mogą Państwo kierować pocztą na adres: GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. ul. Świętego Jana Pawła II nr 18, 37-205 Zarzecze lub drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 DEFINICJE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

 Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

 Cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. 

Dane osobowe to wszystkie dane i informacje, które dotyczą zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

 Log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie. 

Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 RODZAJ, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe przetwarzamy w ustalonych celach, które dla Państwa informacji objaśnimy poniżej, przy czym zakres i sposób przetwarzania Państwa danych uzależniony od tego z jakich usług funkcji serwisu będą Państwo korzystać. Standardowo dane osobowe są przetwarzane, aby mogli Państwo otworzyć i odwiedzić serwis w postaci strony internetowej, dla zarządzania serwisem,   jak również   abyśmy mogli ochronić nasz serwis pod kątem zabezpieczeń, aby mogli Państwo się z nami skontaktować poprzez funkcję formularza kontaktowego, zapytania e-mail, ewentualnie w celach statystycznych.

 Nasz serwis można odwiedzać w celach czysto informacyjnych bez udzielania dodatkowych informacji o osobie odwiedzającej. Po odwiedzeniu naszego serwisu zostają jedynie zapisane techniczne dane dostępowe przekazane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, tzn. nazwisko dostawcy usług internetowych, strona z której wywołano naszą stronę, data i godzina odwiedzin i dane rozpoznawcze użytej przeglądarki/systemu operacyjnego. W zakresie korzystania z serwisu przez Państwa  przechowujemy zatem zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i mogą dotyczyć: publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie; czasu nadejścia zapytania; pierwszego wiersza żądania http; kodu odpowiedzi http; liczby wysłanych przez serwer danych; informacji o Państwa przeglądarce; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Przy czym zastrzeżenia wymaga, iż powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Co więcej serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, wykorzystywanych, aby zoptymalizować i dostosować do Państwa nasz serwis nawet do wizyt o charakterze czysto informacyjnym. Nie dochodzi do połączenia danych dostępowych z innymi źródłami informacji, nie ma miejsca także analiza danych do celów marketingowych. Zapis wyżej wymienionych danych dostępowych odbywa się w tzw. plikach dzienników serwerowych w naszym serwisie i jest wymagany ze względów technicznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania serwisu oraz bezpieczeństwa serwisu. Poza powyższymi powodami dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie do ukształtowania dostosowanego do potrzeb oraz optymalizacji naszej oferty internetowej w celach czysto statystycznych i bez powiązania z konkretną osobą odwiedzającą stronę.

 Po odwiedzinach naszego serwisu w celu zapoznania się z naszą ofertą towarów i innymi usługami lub skorzystania z tych usług, dochodzi do tymczasowego zapisu danych dostępowych i pliku dziennika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności do wykonania czynności przedumownych. Ponadto przytoczony art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną tymczasowego zapisu danych dostępowych i plików dziennika. Uzasadniony interes naszego przedsiębiorstwa w tej kwestii polega na tym, że chcemy udostępnić Państwu serwis funkcjonujący prawidłowo i przyjazny dla użytkownika oraz zapewnić bezpieczeństwo naszego serwisu. Dane dostępowe zebrane w ramach używania naszego serwisu przechowywane są tylko przez okres, w którym są one wymagane do osiągnięcia powyższych celów. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 Ponadto w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu mogą Państwo być poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu; adres i nazwa firmy; temat i treść wiadomości kontaktowej. Przy czym zastrzeżenia wymaga, że podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy, drogą e-mail). Przy czym co ważne to Państwo sami decydują wtenczas o tym, czy i jakie informację Państwo udostępniają.   Po nawiązaniu przez daną osobę kontaktu z naszą firmą w ramach istniejącego stosunku umownego lub kontaktu przed uzyskaniem informacji o naszej ofercie towarowej i innych usługach, przetwarzamy dane i informacje podane przez tą osobę w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z kolei zapis technicznych danych dostępowych zebranych podczas wysyłania formularza dokonywany jest w celu przygotowania technicznego możliwości kontaktowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy do obrony uzasadnionych interesów. Dane osobowe zebrane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z naszą firmą zapisywane są w celu i na okres rozpatrywania zapytania. Zapisane w związku z tym techniczne dane dostępowe przechowywane są tylko przez okres, przez który są one konieczne ze względów technicznych, w szczególności do zapewnienia właściwego funkcjonowania możliwości kontaktu oraz bezpieczeństwa systemu.

  Operacje przetwarzania danych o większym zakresie niż wymienione w niniejszym dokumencie dokonywane są tylko w przypadkach, w których upoważniają lub obligują nas do tego przepisy prawne lub Państwo wyrazili jednoznaczną zgodę na takie operacje. O ewentualnej zmianie celu przetwarzania danych poinformujemy Państwa uwzględniając odpowiednie uwarunkowania prawne.

  Gromadzone Państwa dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Ponadto serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. Dostęp do przetwarzania Państwa danych osobowych ma tylko ograniczona liczba pracowników naszej firmy, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez naszą firmę jako administratora danych

 PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

 Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. W oparciu o Państwa dane osobowe, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 Informujemy Państwa, że nasz serwis na podstawie prawnej z art. 173 Ustawy z dnia Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia Państwu korzystania z serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia Państwa w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo z serwisu korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; dostosowania zawartości serwisu do określonych Państwa preferencji.

 Przy czym zastrzeżenia wymaga, iż nasza firma szanując Państwa prywatność  powyższych informacji w żaden sposób nie łączy z Państwa danymi osobowymi i nie wykorzystuje do określenia Państwa tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Powinni Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. W dowolnym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików Cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania Państwa preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

 

2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o